Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 151/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wołowie z 2019-04-08

Sygnatura akt III RC 151/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08.04.2019 r.

Sąd Rejonowy w Wołowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Remian

Protokolant: Łucja Koźmik

po rozpoznaniu w dniu 25.03.2019 r. w Wołowie na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego I. W. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową S. W. (1)

przeciwko D. W. (1)

o podwyższenie alimentów

I.zasądza od pozwanego D. W. (1) (PESEL (...)) tytułem alimentów na rzecz małoletniego powoda I. W. (1) (PESEL (...)) kwotę 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych) miesięcznie, poczynając od dnia 01.12.2017 r., płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki powoda - S. W. (1), w miejsce alimentów w kwotach po 700 zł miesięcznie ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołowie z dnia 30.07.2010 r. w sprawie o sygn. III RC 120/10;

II.dalej idące powództwo oddala;

III.nakazuje pozwanemu, by uiścił na rzecz Skarbu Państwa tytułem części opłaty od pozwu kwotę 240 zł, koszty w pozostałym zakresie zaliczając na rachunek Skarbu Państwa;

IV.koszty procesu między stronami wzajemnie znosi;

V.wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 01 grudnia 2017 r. do tut. Sądu wpłynął pozew małoletniego I. W. (1), zastępowanego przez matkę S. W. (1) o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołowie z dnia 30.07.2010 r. w sprawie sygn. akt III RC 120/10 od pozwanego D. W. (1) na rzecz małoletniego powoda kwoty po 1.700 zł miesięcznie, poczynając od dnia wytoczenia powództwa, płatnych do rąk matki małoletniego S. W. (1) do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z rat. Wskazano, iż koszty utrzymania małoletniego wraz z kosztami gospodarstwa domowego wzrosły do kwoty ok. 3.507 zł w skali miesiąca. Dodał, iż pozwany prócz alimentów w żaden inny sposób nie wspiera go. Przedstawicielka ustawowa osiąga wynagrodzenie w kwocie 5.579,43 zł miesięcznie.

Wraz z pozwem małoletni powód wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia od dnia wniesienia pozwu, poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na jego rzecz kwoty po 1.500 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew pozwany D. W. (1), działając przez profesjonalnego pełnomocnika uznał powództwo do kwoty 900 zł miesięcznie, zaś w pozostałym zakresie wniósł o jego oddalenie. Twierdził, iż całkowity koszt utrzymania małoletniego wynosi 1.730 zł miesięcznie. Podał, iż jego miesięczne wynagrodzenie wynosi średnio 4.356,99 zł, zaś wydatki wraz z mieszkaniowymi wynoszą ok. 1.900 zł.

Postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2018 r. udzielono zabezpieczenia roszczenia w ten sposób, że zobowiązano pozwanego D. W. (1) do uiszczania na rzecz małoletniego powoda I. W. (1) kwoty po 1.100 zł miesięcznie, płatne od dnia 01.04.2018 r. do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniego S. W. (1), na czas trwania procesu, w miejsce dotychczasowych alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie, orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołowie z dnia 30.07.2010 r. w sprawie sygn. akt III RC 120/10, zaś dalej idący wniosek oddalono.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni I. W. (1) urodzony w dniu (...) pochodzi ze związku małżeńskiego D. W. (1) oraz S. W. (1). Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 23.02.2006 r. w sprawie o sygn. akt XIII RC 1739/05 doszło do rozwiązania związku małżeńskiego rodziców małoletniego powoda. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołowie z dnia 30.07.2010 r. w sprawie sygn. akt III RC 120/10 podwyższono od pozwanego na rzecz małoletniego powoda alimenty do kwoty po 700 zł miesięcznie.

W tej dacie powód ukończył klasę zerową w przedszkolu, w którym korzystał z odpłatnych świadczeń edukacyjnych i kulturalnych. Przedstawicielka ustawowa przedszkole opłacała kwotą 200 zł miesięcznie. Małoletni był zapisany do I klasy w Zespole Szkół (...) w W.. Tytułem wpisowego do szkoły matka uiściła kwotę 300 zł. Miesięczne utrzymanie I. kosztowało w granicach 1.000 – 1.100 zł. Małoletni cierpiał na wrodzone porażenie splotu barkowego, alergię i atopowe zapalenie skóry. Miał kłopoty z nerkami i przewlekłe zapalenie uszu. Wymagał rehabilitacji, a jego leczenie kosztowało 200 zł miesięcznie. Z opieki stomatologicznej korzystał w gabinecie prywatnym. Pozostawał pod opieką poradni dziecięcej z uwagi na uszkodzenie splotu barkowego i okresowo korzystał z rehabilitacji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkał z matką i schorowaną babcią w położonym na trzystumetrowej działce domu jednorodzinnym o powierzchni 150 m2.

Matka powoda pracowała w (...) w W. za wynagrodzeniem 2.463 zł brutto (1.767 netto) miesięcznie. Była właścicielem szesnastoletniego (...), którego ubezpieczenie kosztowało 400 zł rocznie. W skali roku za ubezpieczenie domu płaciła 160 zł, podatek od nieruchomości 200 zł, opłatę za użytkowanie wieczyste i dzierżawę 219,57 zł, drewno do kominka 200 zł. Za energię elektryczną w zależności od pory roku płaciła od 300 do 600 zł, wywóz nieczystości 28 zł, dostawę wody w granicach 15 zł, telefon od 100 do 130 zł oraz Internet 50 zł miesięcznie.

Pozwany D. W. (1) pracował w firmie (...) jako dyspozytor zmianowy, za wynagrodzeniem 4.179 zł brutto (2.701 zł netto) miesięcznie. Pozostawał w związku małżeńskim z I. W. (2), która zarabiała kwotę 1.059,60 zł miesięcznie. Mieszkał z żoną w zakupionym na kredyt lokalu o powierzchni 33 m2, za który płacił po 313 zł miesięcznie tytułem zaliczek na koszty zarządu i fundusz remontowy. Gaz kosztował 111 zł, prąd 40 zł, telefon 100 zł, a abonament telewizji cyfrowej 57,90 zł miesięcznie. Był właścicielem dziesięcioletniego (...). Syna zabierał na dwa weekendy w miesiącu, a także na wypoczynek wakacyjny nad jeziorem.

( dowód: akta Sądu Rejonowego w Wołowie o sygn. III RC 120/10 – w załączeniu )

I. W. (1) ukończył 16 rok życia. Jest uczniem III K. w Niepublicznym Gimnazjum w Zespole Szkół (...) w W.. Czesne za szkołę wynosi 380 zł, zaś za zakup przyborów szkolnych 12 zł miesięcznie. Corocznie na ubezpieczenie wydatkowana jest kwota 38 zł. Na wycieczki szkolne w 2017 r. została przeznaczona kwota 1.060 zł, zaś w 2018 r. kwota 680 zł. Na korepetycje z języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii i matematyki matka płaci kwotę 480 zł miesięcznie. Małoletni cierpi na zespół (...), posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Staw biodrowy nadal wymaga rehabilitacji. Koszt rehabilitacji wynosi w granicach 100 – 160 zł za godzinę. Zapisany został do sekcji pływackiej co generuje koszt 50 zł miesięcznie. W skali miesiąca przeznaczana jest na zaspokojenie jego potrzeb kwota: w granicach 600 – 650 zł - wyżywienie, 100 zł - odzież, 70 - telefon, 100 zł - środki higieniczne i kosmetyki, 40 zł - lekarstwa, witaminy, 100 zł - rozrywka, 50 zł - kieszonkowe, 250 zł - wycieczki/obóz letni. I. będzie musiał nosić okulary, co pociągnie za sobą wydatek 300 zł. Nie posiada majątku. Kontakt powoda z pozwanym jest znikomy. Prócz płacenia alimentów pozwany w inny sposób nie wspiera syna.

S. W. (1) ukończyła 51 rok życia. Pracuje w (...) w W. za wynagrodzeniem 3.930,67 zł brutto (2.804,85 zł netto) miesięcznie. W skali miesiąca na wyżywienie wydatkuje 400 zł, ubranie 50 zł, środki higieniczne 100 zł. Jest właścicielem (...), którego ubezpieczenie kosztuje kwotę 870 zł, przegląd techniczny 80 zł, remonty 1.000 zł w skali roku. Płaci kwotę 150 zł za paliwo miesięcznie. Nadal wraz z synem zamieszkuje w domu jednorodzinnym, płacąc tytułem podatku od nieruchomości 1.369,44 zł, a za użytkowanie wieczyste 703,44 zł rocznie. Drewno do kominka kosztowało 750 zł. W skali miesiąca płaciła za gaz 400 – 500 zł w sezonie grzewczym, energię elektryczną 180 zł, wywóz nieczystości 28 zł, dostawę wody 50 zł oraz Internet 45 zł. Spłaca kredyty kwotą 500 zł miesięcznie. W dniu 12.06.2017 r. pożyczyła od J. M. kwotę 500 zł. W dniu 04.09.2017 r. pożyczyła od I. W. (3) kwotę 2.000 zł.

(dowód: przesłuchanie przedstawicielki ustawowej S. W. - protokół k.201 - 00:55:16 - 01:52:43; zeznania powoda I. W. - protokół k.181; zeznania świadka S. A. - protokół k. 171a - 00:22:49 - 00:40:26; zeznania świadka K. K. - protokół k. 171a - 00:40:27 - 00:52:00; zeznania świadka A. S. - protokół k. 190 - 00:03:33 - 00:12:10; zeznania świadka K. N. - protokół k. 201 - 00:46:48 - 00:54:14; zeznania świadka M. G. - protokół k. 201 - 00:06:38 - 00:33:36; zeznania świadka K. B. - protokół k. 201 - 00:34:01 - 00:40:38; zeznania świadka J. K. - protokół k. 201 - 00:40:52 - 00:46:41; tabelaryczne zestawienie wydatków - k. 7 - 12; historia rachunku - k. 13-33; zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - k. 89,122,144; potwierdzenie przelewu z rachunku - k.38,51 - 52,55 - 63,76,127 - 128, 146 - 151; faktura VAT - k.45 - 50,54,65 - 74,77,78,123,163,165; zaświadczenie (...) k.34; zaświadczenie (...) w W. - k.35,42,91,121,126,145; zaświadczenie lekarskie - k.36,37,81,82; potwierdzenie wpłaty - k.36,37,41; rachunek - k.39,40; polisa - k.43; umowa o kredyt - k.44,53,75; asygnata - k. 64,164; rozliczenie inwestycji - k. 79; zaświadczenie - k. 80,120; wynik badania - k. 83; orzeczenie - k. 84 - 87,90; zaświadczenie US - k.88; informacja o uczniu - k. 124, plan lekcji - k. 125, zestawienie ocen - k. 166 - 168,187; informacja o dochodach PIT - 11 - k. 143; umowa pożyczki - k.155,156; pismo (...) w W. - k. 178; regulamin - k. 182 - 186)

Pozwany D. W. (1) ma 51 lat. Pracuje w firmie (...) jako kierownik zakładu, za wynagrodzeniem 4.586,30 zł netto (7.350 zł brutto) miesięcznie. Pozostaje w związku małżeńskim z I. W. (2), która zarabia 1.959,81 zł netto (2.309,15 brutto) miesięcznie. Przeszła ona końcem 2017 r. zawał serca. Mieszkają w zakupionym w 2015 r. na kredyt w wysokości 100.000 zł lokalu o powierzchni 60 m2. W skali miesiąca z tytułu kosztów eksploatacji wydatkują: 350 zł - czynsz, 300 - 400 zł - gaz w okresie zimowym (poza sezonem – 100 zł), 100 zł – energia elektryczna, 25 zł - podatek od nieruchomości, 78 zł wywóz nieczystości.

Pozwany w skali miesiąca przeznacza: 600 zł - wyżywanie, 100 zł - środki czystości, kosmetyki, 100 zł - lekarstwa i suplementy diety, 150 zł - ubrania, 20 zł - fryzjer. W skali roku przeznacza: 200 zł - stomatolog, 1.000 zł - wymiana okularów, 1.700 zł - wypoczynek. Jest właścicielem (...). Na zakup paliwa do pracy wydatkuje 250 - 300 zł, na okazjonalne naprawy samochodu - 100 zł oraz czynsz za garaż - 105 zł miesięcznie. Płaci 786 zł ubezpieczenia rocznego. Spłaca 3 kredyty płacąc łącznie kwotę 716 zł miesięcznie tytułem spłat rat. Prócz syna nie ma innych osób na utrzymaniu.

(dowód: przesłuchanie pozwanego D. W. - protokół k. 201 - 01:52:44 - 02:33:22; polisa - k.103; zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - k. 104,129,130,161; potwierdzenie przelewu z rachunku - k.105 - 111; karta informacyjna - k. 131 - 132; faktura VAT - k. 133 – 137)

W oparciu o ustalony stan faktyczny Sąd zważył, co następuje:

Powództwo o podwyższenie alimentów zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

Powód I. W. (1) oparł żądanie o art. 138 k.r. i o., zgodnie z treścią którego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zamianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zmianę możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, istotne zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Ustalenie zmiany stosunków następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami istniejącymi poprzednio ( por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1987 r., CZP 91/86 OSNCPAP 1988 nr 4 poz. 42).

Zgodnie z treścią przepisu art. 135 § 1 k.r.io., zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Przez potrzeby w zakresie utrzymania rozumie się zwłaszcza potrzeby materialne uprawnionego, tj. potrzeby w zakresie nauki, wyżywienia, ubrania, mieszkania. Do potrzeb w zakresie utrzymania zalicza się jednak nie tylko potrzeby materialne, ale również potrzeby niematerialne człowieka. Sąd Najwyższy zauważył, iż potrzeby te są zróżnicowane i kształtują się w zależności od indywidualnych cech uprawnionego, tj. od wieku, stanu zdrowia, zawodu, pozycji społecznej itd. (uzasadnienie tezy III uchwały SN z dnia 16 grudnia 1987 r.).

Przedmiotem ustaleń Sądu w niniejszej sprawie był zatem fakt, czy po wydaniu wyroku przez Sąd Rejonowy w Wołowie w dniu 30.07.2010 r. w sprawie sygn. III RC 120/10, określającego wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz powoda w kwocie po 700 zł miesięcznie nastąpiła istotna zmiana okoliczności usprawiedliwiająca żądanie podwyższenia alimentów. Dlatego też, Sąd przede wszystkim porównał, po pierwsze jak kształtowały się usprawiedliwione potrzeby I. W. (1) w dacie poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego, a jak w czasie orzekania w niniejszej sprawie, a po wtóre zaś - porównał możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego, w dacie orzeczenia w przedmiocie alimentów i w chwili obecnej. Jedynie bowiem porównanie stosunków będących podstawą orzeczenia z istniejącymi w chwili wyrokowania w przedmiotowej sprawie może być podstawą ustalenia występowania przesłanki z art. 138 k.r. i o. Zakres świadczeń nie może zostać tak ustalony, aby ich spełnienie powodowało u zobowiązanego niedostatek.

Dokonując analizy zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego z uwzględnieniem powyższych wskazań stwierdzić należy, iż w ocenie Sądu między stronami w okresie ostatnich blisko 9 lat zaszła istotna zmiana wzajemnych stosunków, która uzasadnia wydatne zwiększenie wysokości zasądzonych od pozwanego alimentów. Usprawiedliwione potrzeby powoda wzrosły. W chwili orzekania o ostatnich alimentach, tj. w lipcu 2010 r. powód miał 7 lat. Uczęszczał wówczas do przedszkola. Obecnie jest w III klasie szkoły gimnazjalnej. Mieszka nadal z matką w domu jednorodzinnym. Zdaniem Sądu radykalnie zwiększone więc zostały koszty jego utrzymania i wychowania we wszystkich aspektach. Powód jako 16 - latek ma nieporównywalne potrzeby do potrzeb 7 - letniego dziecka. Wymaga zwiększonych wydatków nie tylko w zakresie wyżywienia, odzieży, utrzymania czystości, leczenia itd., ale również koniecznych wydatków związane z edukacją (w tym również pobieraniem korepetycji), rehabilitacją, rozwijaniem zainteresowań w taki sposób, aby maksymalnie przygotować go do samodzielnego utrzymania i funkcjonowania w społeczeństwie. Wszystkie opisywane wydatki albo pojawiły się po 2010 r., albo uległy radykalnemu zwiększeniu w okresie po 2010 r. i są w ocenie Sądu, znaczne, konieczne i niezbędne. Obecnie koszt utrzymania, leczenia i edukacji powoda sięga kwoty 3.000 zł miesięcznie.

Jeżeli chodzi o rodziców powoda to stwierdzić należy, iż matka powoda wspiera go stosownie do posiadanych możliwości zarobkowych. W ocenie Sądu sytuacja majątkowa i możliwości zarobkowe pozwanego pozwalają na płacenie alimentów w kwocie 1.100 zł miesięcznie. Aktualnie osiąga dochód 4.586,30 zł netto (7.350 zł brutto) miesięcznie, a zatem jest on wyższy o 1.885,30 zł od tego, który uzyskiwał w 2010 r. Zadeklarowane przez niego wydatki zostały określone na kwotę blisko 3.000 zł miesięcznie.

Mając na uwadze powyższe, uznając, iż powództwo o podwyższenie alimentów zasługuje na uwzględnienie w części, Sąd orzekł jak w pkt. I wyroku. Sąd zasądził alimenty poczynając od dnia 01.12.2017 r., tj. od dnia wniesienia pozwu. W pozostałym zakresie powództwo, jako wykraczające poza zakres możliwości zarobkowych pozwanego podlegało oddaleniu, co skutkowało orzeczeniem jak w pkt. II wyroku.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na postawie zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego oraz zasad doświadczenia życiowego. Ustalając stan faktyczny Sąd dał wiarę zeznaniom stron. Sąd oparł się także na dokumentach urzędowych załączonych do akt sprawy oraz na przedstawionych mu dokumentach prywatnych. Dowodom w postaci dokumentów urzędowych Sąd dał wiarę co do tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone (art. 244 k.p.c.), zaś dokumentom prywatnym wyłącznie co do tego, że osoba podpisana na dokumencie złożyła oświadczenie zawarte w jego treści (art. 245 k.p.c.). Materiał dowodowy obejmujący złożone do akt dokumenty należało uznać za w pełni wiarygodny i dający pełną możliwość czynienia na jego podstawie ustaleń faktycznych. Prawdziwość dokumentów, z których przeprowadzono dowód, nie nasuwała zastrzeżeń i nie była kwestionowana przez strony. W ocenie Sądu te dokumenty stanowiły wiarygodne źródło zawartych w nich informacji.

Orzeczenie zawarte w pkt. III wyroku znajduje swoje uzasadnienie w art.113 ust. 1 Ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 167, poz.1398 z p.z. ).

Orzeczenie o kosztach procesu, zawarte w pkt. IV sentencji wyroku, zostało oparte na treści art. 100 k.p.c., stanowiącym, iż w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.

Orzeczenie zawarte w pkt. V wyroku znajduje swoje uzasadnienie w art. 333 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bernadeta Dawidowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wołowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Remian
Data wytworzenia informacji: